تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

حضور گروه طراحی صنعتی اکسیر در جلسه کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز

 

تبیین و تشریح زوایای طراحی فضاهای اجتماع پذیر شهری و اهمیت تاثیرات آن و همچنین مباحث پیرامون نحوه سیاست گذاری ها، جهت

هویت بخشی به فضای شهری و امتیازات پرداختن به این فضاها از دیدگاه تخصصی طراحی صنعتی از مباحثی بود که توسط گروه طراحی اکسیر

در این کمیسیون مطرح گردید.