تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

راه یابی طرح گروه طراحی صنعتی اکسیر به جشنواره منطقه ای اختراعات و ابتکارات رویش خلیج فارس