تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

طراحی و نمونه سازی سیستم هوشمند معاینه کودکان کارفرما شرکت دانش بنیان "اطبا" پارک علم و فن آوری شیراز ..عرضه شده در کنگره ملی استاد امیرحکیمی

طراحی و نمونه سازی سیستم هوشمند معاینه کودکان          کارفرما شرکت دانش بنیان "اطبا"  پارک علم و فن آوری شیراز ..عرضه شده در کنگره ملی  استاد امیرحکیمی      http://exir.design   @exirdesigngroup

 طراحی و نمونه سازی سیستم هوشمند معاینه کودکان          کارفرما شرکت دانش بنیان