تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

افتتاح مرکز نوآوری و فناوری دانشکده علوم دانشگاه شیراز

 

🔹ایده پردازی، طراحی و اجرای این مرکز  توسط گروه اکسیر دیزاین (ازشرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری فارس و تنها کارگزار رسمی طراحی صنعتی جنوب کشور ) می باشد🔸

 

http://fars.iribnews.ir/fa/news/2592912/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2