تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

امیرعلی کریمی

  • کارشناس ارشد مهندسی سازه
  • کارشناس عمرانی و سرمایه گذاری
  • مشاور سرمایه گذاری گردشگری 
  • مدرس دوره های آموزشی هوش مهندسی 
  • متخصص در حوزه مهندسی فروش و برندینگ 
  • عضو انجمن شرکت های تجاری ساز و مالکیت فکری