تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

سید محمدخلیل اثنی عشری

  • دانشجوی دکتری پژوهش هنر
  • کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشکده هنرهای زیبا،دانشگاه تهران
  • مشاور سازمان زیباسازی شهرداری شیراز
  • مدرس دانشگاه : از 1367تا1379 به صورت حق التدریس در دانشگاه های تهران، الزهرا ، علم و صنعت و هنر 
  • از 1380 به صورت هیئت علمی در گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران 
  • از 1387 هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز