این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد.        تلفن :09170540900- 07132285578    ایمیل : info@exir.design   

www.instagram.com/moslem_irandoost اینستاگرام    

آموزش هنر به کودک با محوریت فرایند طراحی و ساخت

چکیده
این مقاله به تبیین رویکرد "طراحی و ساخت" محور در آموزش و تاثیر بسزای آن در پرورش خلاقیت و افزایش عزت
نفس کودکان می پردازد. هدف مورد توجه در این نوشتار، تشریح گونه ای از آموزش بنیادین هنر است که با گذر از
کلیشه گرایی، پشتوانه ای از شعف و خودباوری را برای کودک به ارمغان می آورد. دستاوردی که تا بزرگسالی او را
همراهی کرده و برای سازندگی های بزرگتر آماده خواهد کرد. می توان ادعا نمود، پرورش نگاه طراحانه و راه حل جویی
تلنگری است برای پذیرش مسئولیت خواسته ها و انتخاب های کودک. چرا که او ناخودآگاه مسئول تولید طرحی
(خواسته ای) است که خود با طراحی آن اعلام کرده است. پژوهش حاضر که از نوع کاربردی بوده، مبتنی بر مطالعه ی
میدانی در موسسه چکش سبز 2 و تحلیل متد آموزشی فرایند محور و بر اساس تجربه و لمس سه مرحله ی تجسم،
ساخت و ارزیابی می باشد. اهمیت هدایت انرژی کودکان در مسیر تجربه ی ساخت و ساز به اندازه ای است که نتایجی
چون تقویت توانایی بدنی، اقزایش هماهنگی دست و چشم، پرورش خلاقیت و تفکر خلاقانه، کسب اعتماد بنفس،
روبرویی با چالش و تلاش برای یافتن راه حل مناسب و در نهایت لذت از مشاهده ی نتیجه ی عملکرد خود(آفرینندگی)
را در پی دارد.
کلمات کلیدی: آموزش، هنر، کودک، طراحی، ساخت، خلاقیت، عزت نفس

 

نویسنده : مهشید بارانی

عضو هیات علمی، دانشگاه هنر شیراز، فارس، ایران.

اولین همایش ملی آموزش هنر در ایران، دانشگاه شیراز.