این شرکت تنها کارگزار رسمی معاونت علمی و فناوری در زمینه طراحی صنعتی در جنوب کشور می باشد.  تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

فرم استخدام